All news

all categories

 • all categories
 • Business support
 • Community and cultural development
 • Creative industries
 • Digital and broadband
 • Education and universities
 • Energy
 • Financial and business services
 • Food and drink
 • Gaelic
 • General HIE news
 • International Trade
 • Inward investment
 • Life sciences
 • Social enterprise
 • Tourism
 • Community assets
 • Community Conference

all areas

 • all areas
 • Argyll and the Islands
 • Caithness and Sutherland
 • Inner Moray Firth
 • Outer Hebrides
 • Lochaber, Skye and Wester Ross
 • Moray
 • Orkney
 • Shetland

all years

 • all years
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
Gaelic

HIE a’ cur fàilte air Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig ùr

Tha Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean (HIE) a’ cur fàilte air am Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig ùr 2018-23 a chaidh fhoillseachadh ...

Read More about HIE a’ cur fàilte air Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig ùr
Gaelic

Gàidhlig a’ faighinn prìomhachas le Urras Oighreachd Ghabhsainn

Tha Urras Oighreachd Ghabhsainn gu bhith a’ fastadh oifigear leasachaidh Gàidhlig 's iad a’ cur na prosbaig air a’ Ghàidhlig le pròiseact...

Read More about Gàidhlig a’ faighinn prìomhachas le Urras Oighreachd Ghabhsainn
Gaelic

Rannsachadh ga dhèanamh air margaidh-obrach na Gàidhlig

Tha Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean, Leasachadh Sgilean na h-Alba, agus Bòrd na Gàidhlig air an luchd-comhairleachaidh air leasach...

Read More about Rannsachadh ga dhèanamh air margaidh-obrach na Gàidhlig
Gaelic

Oifigear Gàidhlig ùr aig Ceòlas

Tha Ceòlas air oifigear ùr fhastadh airson fàs a thoirt air a’ Ghàidhlig ann an Uibhist.

Read More about Oifigear Gàidhlig ùr aig Ceòlas
Gaelic

B’ eòlach do Sheanair air a’ buannachadh duais Ghàidhlig le taic bho HIE

Bhuannaich B’ eòlach do Sheanair air an duais Choimhearsnachd, Dualchais is Turasachd le taic bho Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean ...

Read More about B’ eòlach do Sheanair air a’ buannachadh duais Ghàidhlig le taic bho HIE
Gaelic

B’ eòlach do Sheanair air wins HIE sponsored Gaelic award

B’ eòlach do Sheanair air won the Highlands and Islands Enterprise (HIE) sponsored Community, Heritage and Tourism Awards at the Scottish...

Read More about B’ eòlach do Sheanair air wins HIE sponsored Gaelic award
Gaelic

HIE a’ cur taic ri foillsichear Gàidhlig airson margaidean cruinneil

Tha prìomh fhoillsichear Gàidhlig stèidhichte ann an Innse Gall dol a fhaighinn buannachd bho maoineachadh luach £13,390 bho Iomairt na G...

Read More about HIE a’ cur taic ri foillsichear Gàidhlig airson margaidean cruinneil
Gaelic

HIE supports Gaelic publisher to go global

A key Gaelic publisher based in The Outer Hebrides is set to benefit from £13,390 funding from Highlands and Islands Enterprise (HIE) to ...

Read More about HIE supports Gaelic publisher to go global
Gaelic

Dreachd Phlana Gàidhlig HIE a’ dol a-mach gu co-chomhairle

Tha co-chomhairle phoblach a mhaireas sia seachdainean air dreachd Phlana Gàidhlig Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean (HIE) air tòise...

Read More about Dreachd Phlana Gàidhlig HIE a’ dol a-mach gu co-chomhairle
Gaelic

HIE draft Gaelic Plan goes out to consultation

Highlands and Islands Enterprise (HIE) is launching a six week public consultation on the organisation’s draft Gaelic Plan.

Read More about HIE draft Gaelic Plan goes out to consultation
Gaelic

Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath wins HIE sponsored Gaelic Awards

Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath won the HIE sponsored ‘Gaelic as an Economic Asset’ Award which was presented at the annual Scottish Ga...

Read More about Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath wins HIE sponsored Gaelic Awards
Gaelic

Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath a’ buannachadh duais Ghàidhlig HIE

Bhuannaich Comann eachdraidh Uibhist a Tuath duais ‘Eaconamach na Gàidhlig le taic bho Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean (HIE) aig D...

Read More about Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath a’ buannachadh duais Ghàidhlig HIE
Gaelic

Port ùr £10m Loch Baghasdail fosgailte

Tha an Leas-Phrìomh Mhinistear Iain Swinney air port ùr luach £10 millean fhosgladh an-diugh (Disathuirne 5 Sultain).

Read More about Port ùr £10m Loch Baghasdail fosgailte