All news

all categories

 • all categories
 • Business support
 • Community and cultural development
 • Creative industries
 • Digital and broadband
 • Education and universities
 • Energy
 • Financial and business services
 • Food and drink
 • Gaelic
 • General HIE news
 • International Trade
 • Inward investment
 • Life sciences
 • Social enterprise
 • Tourism
 • Community assets
 • Community Conference

all areas

 • all areas
 • Argyll and the Islands
 • Caithness and Sutherland
 • Inner Moray Firth
 • Outer Hebrides
 • Lochaber, Skye and Wester Ross
 • Moray
 • Orkney
 • Shetland

all years

 • all years
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2012
Gaelic 2018-03-29

HIE a’ cur fàilte air Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig ùr

Tha Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean (HIE) a’ cur fàilte air am Plana Cà...

Read More about HIE a’ cur fàilte air Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig ùr
Gaelic 2018-02-08

Gàidhlig a’ faighinn prìomhachas le Urras Oighreachd Ghabhsainn

Tha Urras Oighreachd Ghabhsainn gu bhith a’ fastadh oifigear leasachaidh Gàidh...

Read More about Gàidhlig a’ faighinn prìomhachas le Urras Oighreachd Ghabhsainn
Gaelic 2017-07-27

Rannsachadh ga dhèanamh air margaidh-obrach na Gàidhlig

Tha Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean, Leasachadh Sgilean na h-Alba, agus...

Read More about Rannsachadh ga dhèanamh air margaidh-obrach na Gàidhlig
Gaelic 2017-06-07

Oifigear Gàidhlig ùr aig Ceòlas

Tha Ceòlas air oifigear ùr fhastadh airson fàs a thoirt air a’ Ghàidhlig ann a...

Read More about Oifigear Gàidhlig ùr aig Ceòlas
Gaelic 2016-11-17

B’ eòlach do Sheanair air wins HIE sponsored Gaelic award

B’ eòlach do Sheanair air won the Highlands and Islands Enterprise (HIE) spons...

Read More about B’ eòlach do Sheanair air wins HIE sponsored Gaelic award
Gaelic 2016-03-23

HIE supports Gaelic publisher to go global

A key Gaelic publisher based in The Outer Hebrides is set to benefit from £13,...

Read More about HIE supports Gaelic publisher to go global
Gaelic 2016-01-28

Dreachd Phlana Gàidhlig HIE a’ dol a-mach gu co-chomhairle

Tha co-chomhairle phoblach a mhaireas sia seachdainean air dreachd Phlana Gàid...

Read More about Dreachd Phlana Gàidhlig HIE a’ dol a-mach gu co-chomhairle
Gaelic 2016-01-28

HIE draft Gaelic Plan goes out to consultation

Highlands and Islands Enterprise (HIE) is launching a six week public consulta...

Read More about HIE draft Gaelic Plan goes out to consultation
Gaelic 2015-11-21

Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath wins HIE sponsored Gaelic Awards

Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath won the HIE sponsored ‘Gaelic as an Economic...

Read More about Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath wins HIE sponsored Gaelic Awards
Gaelic 2015-09-04

Port ùr £10m Loch Baghasdail fosgailte

Tha an Leas-Phrìomh Mhinistear Iain Swinney air port ùr luach £10 millean fhos...

Read More about Port ùr £10m Loch Baghasdail fosgailte