General HIE news

HIE investment for Kildonan Museum’s expansion

More young people will get involved in various activities at a South Uist museum following a major extension and internal improvements.

Local historical trust, Urras Eachdraidh Uibhist a Deas (UEUD) which owns Kildonan Museum (Taigh-Tasgaidh Chill Donnain) has completed a £800,000 development project.

Highlands and Islands Enterprise (HIE) is supporting the development with a grant of £100,000.

The museum celebrates South Uist’s past through the story of Gaelic culture, environment and people and aims to increase the level of involvement of local people and visitors.

The multi-functional building houses the museum, café and shop. As well as a new extension, the building has undergone internal improvements including a redesign of the interpretive displays. 

Young people will get the opportunity to be involved in multi-lingual audio tours of the museum and a junior Comann Eachdraidh will be established.

The project enables UEUD to use new interpretation displays and a traditional smithy and wool shed which will be used for demonstrations.

Other activity programmes include heritage and wildlife tours and afternoon ceilidhs.

This season, UEUD has worked with Uist Wool and Taigh Chearsabhagh to develop joint programmes of interpretation and events that celebrate Uist’s wool heritage.

Partnership funding for the project was secured from the Scottish Government and Local Authorities Regeneration Capital Grant Fund, Heritage Lottery Fund, Comhairle nan Eilean Siar, SnBM Community Fund, Foyle Foundation and funds from UEUD.

Built in 1997, Kildonan Museum is a popular visitor attraction in South Uist. The museums’ collections include artefacts of cultural significance spanning an extensive period relating to early human settlements, clan history and the Jacobites. Important archives relating to crofting, culture and Gaelic are also housed there.

Rachel Mackenzie, area manager at HIE in the Outer Hebrides, said: “The development of the area’s community-based culture, arts and heritage activities is a fundamental driver to enhancing the attractiveness and distinctiveness of the islands. We are delighted to support this exciting expansion project.

“With our £5m investment in the Lochboisdale Port of Entry which includes new marina facilities, we expect an increase of visitors to the area. The redevelopment of Kildonan Museum will also play a key role in encouraging more people to visit the area. The trust has aspirations to grow and this project is good news for improving economic diversity and sustainability of the fragile area.”

UEUD'S Chairman Ronnie MacKinnon said: “We are really pleased to be able to showcase our collection in the newly refurbished and extended Museum. I thank the UEUD volunteers who have put considerable effort into delivering a very successful outcome and I also thank the funders for their support. The project enables us to safeguard our heritage for future generations and use it to educate visitors about the cultural heritage of South Uist.

 

HIE a’ cur taic ri leasachadh Thaigh-tasgaidh Chill Donnain

Bidh cothroman aig barrachd òigridh a dhol an sàs ann an tachartasan aig taigh-tasgaidh an Uibhist a Deas às dèidh obair-leasachaidh a fhuair taic £100,000 bho Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean (HIE).  

Seo le urras eachdraidh an àite, Urras Eachdraidh Uibhist a Deas (UEUD) - aig a bheil Taigh-Tasgaidh Chill Donnain - air obair leasachaidh luach £800,000 a thoirt gu ceann.

Tha an taigh-tasgaidh a’ taisbeaneadh eachdraidh an Eilein; le fiosrachadh air dualchas nan Gàidheal, air an àrainneachd agus air muinntir an àite, is e ag amas air barrachd dhaoine tighinn an sàs ann, an dà chuid muinntir an àite agus luchd-tadhail.

Tha an togalach a’ toirt dachaigh don thaigh-thasgaidh, do chafaidh agus do bhùth. A bharrachd air an togalach a dheànamh nas motha, thathas cuideachd air leasachadh a dheànamh air broinn is air taigh a-muigh an togalaich.

Gheibh òigridh cothrom air a dhol an sàs ann an tursan dhen taigh-thasgaidh a bhios ri fhaighinn ann an diofar chànanan, le Comann Eachdraidh òigridh ga stèidheachadh.

Tha am pròiseact a’ toirt cothrom do UEUD air pannalan ùra mìneachaidh a chur gu feum, le seiseanan beò gu bhith a’ tachairt an seann cheàrdach agus am bothan cloimhe.

Bidh cuideachd tursan dualchas is nàdair ann, cho math ri cèilidhean feasgair.

Obraichidh UEUD an co-bhuinn ri Clò Uibhist is Taigh Chearsabhagh chum prògraman de thachartasan a chur air dòigh a bhios stèidhte air dualchas clòimhe Uibhist.  

Chaidh am pròiseact a mhaoineachadh le taic bho Riaghaltas na h-Alba, bhon Chrannchur Nàiseanta, bho Chomhairle nan Eilean Siar, Stòras Uibhist, Foyle Foundation is bho UEUD fhèin.

Às dèidh dha fosgladh an 1997, dh’fhàs Taigh-tasgaidh gu bhith na àite air a bheil tòrr dhaoine a’ tadhal. Tha cruinneachaidhean an taigh-thasgaidh le grunn rudan aig a bheil luach mòr cultarail a’ dol air ais chun nan daoine a ghabh còmhnaidh san Eilean bho thùs, gu eachdraidh nan cinnidhean is nan Seumasach. Tha cuideachd tasglann ann le nithean a bhuineas do chroitearachd, do chultar agus don Ghàidhlig.

Thuirt Raonaid NicCoinnich, manaidsear sgìre nan Eilean Siar aig HIE, “Tha leasachaidhean cultarail, ealain agus dualchais a’ cur ri cho sònraichte, tarraingeach ’s a tha na h-Eileanan againn. Tha sinn toilichte dha-rìridh a bhith a’ cur taic ris a’ phròiseact seo.

“Le taic-airgid £5m cuideachd ga chur ri caladh Loch Baghasdail, le goireasan ùra ann dha bàtaichean, tha sinn a’ sùileachadh gum faic sinn àrdachadh san àireimh de dhaoine a tha a’ tadhal air an sgìre. Tha an t-Urras ag amas air fàs mòr leantainneach agus tha cha deàn am pròiseact seo ach cuideachadh chum neartachadh eaconamaidh is seasmhachd na sgìre iomallaich seo.”  

Thuirt cathraiche UEUD Raghnall MacFhionghain “Tha sinn toilichte dha-rìribh an cruinneachadh againn a thaisbeanadh an taigh-tasgaidh a thathas air ùrachadh is leasachadh. Bu mhath leam taing a thoirt dha na daoine a tha ag obair gu saor-thoileach dha UEUD, daoine a tha air oidhirp mhòr a dheànamh chum coileanadh a’ phròiseict. Bu chaomh leam cuideachd taing a thoirt dha na buidhnean a thug dhuinn maoineachadh mu choinneamh nan leasachaidhean. Tha am pròiseact seo a’ toirt dhuinn cothrom air an dualchas againn a ghlèidheil ’son nan ginealaichean ri teachd agus ’son ionnsachadh a thoirt dha daoine mmu dhualchas sònraichte Uibhist a Deas.

 

 

Similar GENERAL HIE NEWS Articles

General HIE news 19.09.2018

AVIEMORE HOSTS EUROPARC 2018

The biggest gathering of conservation professionals in Europe focuses on young...

Read Article about AVIEMORE HOSTS EUROPARC 2018
General HIE news 19.09.2018

HIE’s new head of property and infrastructure

Dave Macleod has worked in the Scottish commercial property sector for more th...

Read Article about HIE’s new head of property and infrastructure
General HIE news 19.09.2018

IMPACT30 initiative to inspire business leaders of the future

A dynamic new programme for young entrepreneurs has been launched by Highlands...

Read Article about IMPACT30 initiative to inspire business leaders of the future

Back to News

View News

More Related News

View Articles