Gaelic

Oifigear Gàidhlig ùr aig Ceòlas

Tha Ceòlas air oifigear ùr fhastadh airson fàs a thoirt air a’ Ghàidhlig ann an Uibhist.

Tha a’ bhuidheann Ceòlas a' sas ann an tachartasan ciùil ’s cultair, is chothroman ionnsachaidh Gàidhlig an Uibhist; uile stèidhte sa choimhearsnachd.

Thòisich Liam Alastair Crouse, à Rhode Island sna Stàitean Aonaichte, na dhreuchd sa Ghiblean 2017.

Bheir an dreuchd ùr, a mhaireas trì bliadhna, barrachd àite don Ghàidhlig air-loidhne, le brosnachadh ga thoirt do ghnìomhachasan an Uibhist gu bhith cleachdadh na Gàidhlig barrachd.

Tha an iomairt a’ faighinn taic-airgid bho Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean (HIE), LEADER, Bòrd na Gàidhlig, agus Comhairle nan Eilean Siar.

Bidh an neach-obrach, a bhios stèidhte an Dalabrog, Uibhist a Deas, ag amas air làn bhuannachd a thoirt às stòrasan mòra Gàidhealach is Gàidhlig an àite, is iad air an taisbeanadh do dhaoine ùra fad is farsaing le seo a’ cur ri eaconamaidh na sgìre. 

Mar phàirt den obaor, thèid seirbheisean ùra a thabhainn dha companaidhean agus buidhnean coimhearsnachd stèidhte an Uibhist ach an dèan iad reic air dualchas sònraichte an eilein.

B’ àbhaist Liam a bhith na Oifigear Phlanaichean Gàidhlig aig Bòrd na Gàidhlig an Inbhir Nis agus a bhith ag obair mar Oifigear Leasachaidh na Gàidhlig aig Ceòlas ann an 2015-16.

Thuirt Liam: “Bha e mìorbhaileach a bhith stèidhte an coimhearsnachd Ghàidhlig roimhe agus abair gu bheil mi toilichte a bhith a’ faighinn air ais gu Ceòlas is mi gu bhith ag obair maille ri muinntir Uibhist.”

Tha HIE air £10,810 a’ thoirt seachad mu choinneamh an tuarastail agus chosgaisean leasachaidh.

Thuirt Caitlin Stiùbhart, a tha na h-àrd-mhanaidsear leasachaidh aig HIE: “Tha Ceòlas na iomairt shòisealta aig a bheil eòlas mòr air libhrigeadh thachartasan is phròiseactan; a’ cleachdadh na Gàidhlig sa choimhearsnachd agus am measg ghnìomhachasan an àite. Bidh am pròiseact seo le deagh thoradh dha-rìribh is e ag amas air piseach a thoirt air a’ Ghàidhlig am measg chompanaidhean Uibhist. Tha e mìorbhaileach fhèin math gur e Liam a fhuair an obair seo. Leis na sgilean sònraichte aige, bidh e comasach dha obair easgaidh a dhèanamh sa choimhearsnachd agus le gnìomhachasan.”

Tha an ath sgoil shamhraidh Cheòlais gu bhith ann sa chiad seachdain den Iuchar.

 

Ceòlas appoints new Gaelic officer

Ceòlas has employed a new officer who will help to grow Gaelic in Uist.

The organisation delivers a range of community based Gaelic cultural and music events, activities and learning opportunities in South Uist.

Liam Alastair Crouse, from Rhode Island, USA, started in post at the beginning of April, 2017.

The new position, which lasts 3 years, will increase Ceòlas’ Gaelic presence online, as well as encouraging Gaelic usage within local businesses.

The post received funding from Highlands and Islands Enterprise (HIE), LEADER, Bòrd na Gàidhlig, and Comhairle nan Eilean Siar.

Based at Daliburgh, South Uist, the officer will aim to take advantage of Uist’s cultural and linguistic resources, broadcasting them to new audiences in a way that contributes to the local economy.

As part of the work, new services will be offered to Uist-based companies and community groups that market the island’s unique heritage.

Liam worked previously as a Gaelic plans officer with Bòrd na Gàidhlig in Inverness and as Ceòlas’ Gaelic Development Officer in 2015-16.

Liam said: “I am really looking forward to working with the community again. It was great to be situated in a Gaelic community previously and I’m very happy that I got this opportunity to return to Ceòlas and to the warm Uist community.”

HIE has provided £10,810 to support the salary and development costs. Kathleen Stewart, senior development manager at HIE, said: “Ceòlas is an established social enterprise with experience delivering its activities, using Gaelic within the community and businesses. The project has a positive impact due to the ambition to increase Gaelic among the business community. It’s great news that Liam was successful. His skills will allow him to work enthusiastically within the community and with businesses.”

Similar GAELIC Articles

Gaelic 23.03.2016

HIE supports Gaelic publisher to go global

A key Gaelic publisher based in The Outer Hebrides is set to benefit from £13,...

Read Article about HIE supports Gaelic publisher to go global
Gaelic 08.02.2018

Gàidhlig a’ faighinn prìomhachas le Urras Oighreachd Ghabhsainn

Tha Urras Oighreachd Ghabhsainn gu bhith a’ fastadh oifigear leasachaidh Gàidh...

Read Article about Gàidhlig a’ faighinn prìomhachas le Urras Oighreachd Ghabhsainn

Back to News

View News

More Related News

View Articles