Gaelic

Rannsachadh ga dhèanamh air margaidh-obrach na Gàidhlig

Tha Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean, Leasachadh Sgilean na h-Alba, agus Bòrd na Gàidhlig air an luchd-comhairleachaidh air leasachadh eaconamach, ekosgen, fhastadh gus fiosrachadh dearbhte a chruinneachadh mu mhargaidh-obrach na Gàidhlig.

'S e sgrùdadh cudromach a tha seo, oir gabhar ealla ri toraidhean an sgrùdaidh nuair a thèid co-dhùnaidhean a dhèanamh san àm ri teachd a thaobh phoileasaidhean agus a bhith cur maoineachadh an sàs airson sgilean san roinn phoblaich. Mar as motha de fhreagairtean a gheibhear ’s ann nas làidire a bhios an fhianais a bhios againn.

Bidh na freagairtean bhon sgrùdadh seo a’ cur ris na toraidhean bhon obair rannsachaidh air fad a nì ekosgen air margaidh-obrach na Gàidhlig mar a tha i an-dràsta. Bidh seo a’ cur ris an fhiosrachadh a th’ againn air dè na sgilean Gàidhlig a th’ aig luchd-obrach agus dè na sgilean Gàidhlig a tha dhìth airson dreuchdan ann an diofar roinnean eaconamach agus sgìrean ann an Alba. Gabhaidh seo a-steach fiosrachadh air na dùbhlain a dh’fhaodadh a bhith ro bhuidhnean ann a bhith fastadh luchd-obrach.

Thathar a’ faighneachd cheistean mu na leanas:

Gheibhear an ceisteachan aig https://www.surveymonkey.co.uk/r/GaelicSkills

Gaelic Labour Market Research to be undertaken

Highlands and Islands Enterprise, Skills Development Scotland and Bòrd na Gàidhlig have commissioned ekosgen, economic development consultants, to develop an evidence base for the Gaelic language labour market.

This work will inform future decisions about public sector skills policy and investment. Part of the work involves gaining the views of both private and public sector employers. The study aims to better understand the current and future need for Gaelic language skills in the workforce, employer recruitment methods and the challenges faced by employers around recruitment to Gaelic posts.

As part of the study, a skills survey is being conducted which will assess current and likely future Gaelic language skills needs.  Ultimately, the research will provide a strong and robust evidence base with which to inform skills planning for those sectors of the economy which have a need for Gaelic language skills.

The survey can be completed by clicking https://www.surveymonkey.co.uk/r/GaelicSkills

Similar GAELIC Articles

Back to News

View News

More Related News

View Articles